Miami Mayor Francis Suarez using Twitter to build next Silicon