GlaxoSmithKline, MicroStrategy, Shake Shack & more